سازمان برنامه و بودجه:

كاركنان شركت‌هاي دولتي، حقوق نجومي نمي‌گيرند


24 دی 1399 - 14:23
5ffecb2306158_2021-01-13_13-57
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.

 در پي انتشار گزارش خبرگزاري فارس  با عنوان "يك سوم كارمندان شركت‌هاي دولتي حقوق نجومي‌ مي‌گيرند" كه منجر به تكرار اين موضوع در گزارش ديگر رسانه‌ها و حتي صداوسيما نيز شده است؛ اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
۱. هزينه پرسنلي پيش‌بيني‌شده در بودجه شركت‌هاي دولتي به معناي رقم خالص پرداختي به كاركنان مربوط نيست. براي مثال بيمه سهم كارفرما به عنوان هزينه‌هاي ذي‌ربط در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، حال آنكه اين رقم به پرسنل پرداخت نمي‌شود. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد كل كاركنان در شركت‌هاي دولتي برابر ۳۸۳،۶۰۱ نفر است و هزينه پرسنلي به ميزان ۷۱۱،۶۸۵ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه سرانه ماهانه بدون كسر كسورات قانوني و ماليات به ميزان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰ تومان خواهد شد.
۲. براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. بدين ترتيب در سال ۱۳۹۹ با منظور كردن حداقل حقوق به ميزان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان، رقم حداكثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر به ميزان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخشنامه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سقف خالص پرداختي ماهانه به تمامي كاركنان به ميزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذكر تعيين شده است. بنابراين كل پرداختي به كاركنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر و هرگونه وجهي نظير پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نبايد از ميزان ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان تجاوز كند. 
۳. اطلاعاتي كه به نقل از گزارش ديوان محاسبات كشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به ديوان محاسبات براساس پيش‌بيني بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه ۱۴۰۰ نيست.

در جدول زير به برخي از اين مغايرت‌ها اشاره شده است:

۴. اكثر شركت‌هاي دولتي مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاري مزبور، تابع قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيستند و از قانون خاص تبعيت مي‌كنند. به عنوان مثال شركت‌هاي بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي تابع نظام پرداخت حقوق و مزاياي خاص خود هستند. همچنين برخي از شركت‌ها به دليل فعاليت در مناطق محروم يا عملياتي (حوزه‌ها و اسكله‌هاي نفتي) مبناي محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي آنها متفاوت است.
۵. برخي از شركت‌هاي دولتي در خارج از كشور ثبت شده‌اند و تابع قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي، به‌ويژه قانون مديريت خدمات كشوري، نيستند. 
۶. پيش‌بيني هزينه پرسنلي شركت‌هاي دولتي بر اساس ضوابط مالي منضم به بخشنامه بودجه سنواتي كشور و وفق مفاد بند (۳۷) «ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰» منضم به بخشنامه مذكور براي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذيرفته است.
۷. با توجه به وظايف ذاتي و حضور مستمر نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در تمامي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به‌منظور بررسي حسن اجراي قوانين و مقررات، در صورت دريافت گزارش و مستنداتي دال بر پرداخت‌هاي غيرقانوني در شركت‌هاي دولتي در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور قطعاً تمهيدات لازم را در اين خصوص به عمل مي‌آورد. 
۸. با عنايت به موارد يادشده، مشخص است كه مقايسه هر شركت با توجه به شرايط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌هاي غيردقيق و بعضاً نادرست نبايد به تمامي شركت‌هاي دولتي تعميم داده شود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ffecb2306158_2021-01-13_13-57
24 دی 1399 - 14:23

 در پي انتشار گزارش خبرگزاري فارس  با عنوان "يك سوم كارمندان شركت‌هاي دولتي حقوق نجومي‌ مي‌گيرند" كه منجر به تكرار اين موضوع در گزارش ديگر رسانه‌ها و حتي صداوسيما نيز شده است؛ اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
۱. هزينه پرسنلي پيش‌بيني‌شده در بودجه شركت‌هاي دولتي به معناي رقم خالص پرداختي به كاركنان مربوط نيست. براي مثال بيمه سهم كارفرما به عنوان هزينه‌هاي ذي‌ربط در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، حال آنكه اين رقم به پرسنل پرداخت نمي‌شود. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد كل كاركنان در شركت‌هاي دولتي برابر ۳۸۳،۶۰۱ نفر است و هزينه پرسنلي به ميزان ۷۱۱،۶۸۵ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه سرانه ماهانه بدون كسر كسورات قانوني و ماليات به ميزان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰ تومان خواهد شد.
۲. براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. بدين ترتيب در سال ۱۳۹۹ با منظور كردن حداقل حقوق به ميزان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان، رقم حداكثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر به ميزان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخشنامه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سقف خالص پرداختي ماهانه به تمامي كاركنان به ميزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذكر تعيين شده است. بنابراين كل پرداختي به كاركنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر و هرگونه وجهي نظير پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نبايد از ميزان ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان تجاوز كند. 
۳. اطلاعاتي كه به نقل از گزارش ديوان محاسبات كشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به ديوان محاسبات براساس پيش‌بيني بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه ۱۴۰۰ نيست.

در جدول زير به برخي از اين مغايرت‌ها اشاره شده است:

۴. اكثر شركت‌هاي دولتي مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاري مزبور، تابع قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيستند و از قانون خاص تبعيت مي‌كنند. به عنوان مثال شركت‌هاي بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي تابع نظام پرداخت حقوق و مزاياي خاص خود هستند. همچنين برخي از شركت‌ها به دليل فعاليت در مناطق محروم يا عملياتي (حوزه‌ها و اسكله‌هاي نفتي) مبناي محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي آنها متفاوت است.
۵. برخي از شركت‌هاي دولتي در خارج از كشور ثبت شده‌اند و تابع قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي، به‌ويژه قانون مديريت خدمات كشوري، نيستند. 
۶. پيش‌بيني هزينه پرسنلي شركت‌هاي دولتي بر اساس ضوابط مالي منضم به بخشنامه بودجه سنواتي كشور و وفق مفاد بند (۳۷) «ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰» منضم به بخشنامه مذكور براي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذيرفته است.
۷. با توجه به وظايف ذاتي و حضور مستمر نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در تمامي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به‌منظور بررسي حسن اجراي قوانين و مقررات، در صورت دريافت گزارش و مستنداتي دال بر پرداخت‌هاي غيرقانوني در شركت‌هاي دولتي در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور قطعاً تمهيدات لازم را در اين خصوص به عمل مي‌آورد. 
۸. با عنايت به موارد يادشده، مشخص است كه مقايسه هر شركت با توجه به شرايط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌هاي غيردقيق و بعضاً نادرست نبايد به تمامي شركت‌هاي دولتي تعميم داده شود.

منبع: روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه

66

نظرات 5
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
عباس 0 0 پاسخ 1399/10/25 -02:10

عدالت امیرالمومنین چی بود .ایا بر مبنای چی کار کردیم یکی سیر صد تا گرسنه

ناشناس 0 1 پاسخ 1399/10/25 -01:24

پول که زیاد دارید، بدید برادران چینی، خونه و... هر چی دارید بدید، مردم بدبخت ایران که حقوق نمیخان

مهدی 0 0 پاسخ 1399/10/25 -01:22

این لیست الکیه درست نیست من خودم فولاد هرمزگان کار می‌کنم حقوق قراردادی ها از پانزده میلیون به بالا ست.پیمانکاری ها هم پنج میلیون به پایین.این هم مملکت اسلامی

. 1 0 پاسخ 1399/10/24 -18:43

اون دبه ای که ماستم توشه اصلا ترش نیست .

مردم مردم مردم مردم 1 0 پاسخ 1399/10/24 -17:15

برخی ها اینجورین . برخی دیگر از شرکتها اونجوری . دیگر شرکتها برخیشون یه جور دیگن . د ربخی دیگر اینجوری اساسنامه ذکر شده . کلن دلیل اینه که کارمنداشون حقوق 16 میلیون به بالا میگیرن و خروجی این همه شرکت هیچ هیچ هیچ هست . وضع فعلی مملکت رو میبینیم دیگه . دلیلش اساسنامه هست !!! خب با عقل با هوش . دانشمند . اساسنامه رو تغییر بدین . تا مثل معلم حقوق بگیرن . مثلن تخم دوزرده میکنن برای مردم !!!؟؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks