جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا چه کسانی هستند؟


8 دی 1399 - 04:30
5fe8333e11636_5fe8333e11639
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیر هدفمند موافق نیست، تاکید کرد: حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید مبتنی بر دیدگاه ملی و روشی جامع باشد.

حمید حاج اسماعیلی درباره واریز کمک معیشتی صدهزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار اظهار کرد: درست است که دولت و مجلس با توافق یکدیگر و برای همپوشانی چنین طرحی را دنبال می کنند،  ولی تجربه نشان داده این نوع حمایتها که برای گروه خاصی در نظر گرفته می شود، اقدام موثری نیست و بهترین جایی که می تواند گروههای هدف را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد، سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند که عملکرد بهتری داشتند.

وی ادامه داد: این سازمانها گروه هدف را دقیقا مدنظر قرار می دهند و موثرتر عمل می کنند ولی گروههایی که در این طرح از سوی دولت یا مجلس درنظر گرفته می شوند الزاما گروههای موثری در جامعه نیستند لذا این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح است که در این گونه طرح ها منابع در جای صحیحی هزینه شود زیرا کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیرهدفمند موافق نیست.

جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا شامل چه کسانی است؟

این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف ۴۰ میلیونی در این طرح، گفت: اگر این طرح بازنشستگان، کارگران و کارمندان را در بر نمی گیرد سوال این است که دقیقا شامل حال چه کسانی می شود؟ وقتی نمی توانیم گروههای هدف محدود شده و گروههای متوسطی که تحت عنوان کارگر،  کارمند و مستمری بگیر مطرح هستند، تحت پوشش قرار بدهیم بهتر است کار را به سازمانهای حمایتی واگذار کنیم که تجربه موفقی در این زمینه دارند.

به گفته حاج اسماعیلی، بروکراسی هایی که طی سالهای گذشته در حوزه حمایتهای اجتماعی تعریف شده جز ایجاد هزینه برای کشور اثرگذاری مثبتی نداشته است لذا حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید با دیدگاه ملی باشد.

گروههای متوسط و با دریافتی پایین تحت فشارند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروههای متوسط به شدت تحت فشار هستند؛ مستمری بگیران،  کارمندان و کارگرانی که دستمزدهای پایین دریافت می کنند با توجه به تورم، قدرت خریدشان کاهش یافته و بخش زیادی از این افراد از این طرح منتفع نشده اند لذا معتقدم روشی که در پیش گرفته شده اگر چه با هدف حمایت از معیشت دنبال می شود ولی روشی جامع و مبتنی بر دیدگاه ملی نیست.

این کارشناس حوزه کار در عین حال با بیان اینکه گروههایی که انتخاب می کنیم باید با بانک اطلاعاتی که گروههای هدف را پوشش می دهد همخوانی داشته باشد، پیشنهاد کرد: با توجه به آنکه گروههای مزدی در حوزه کارگری، کارمندی و مستمری بگیر در کشور مشخص است، ملاک پرداخت کمک معیشتی را دریافتی افراد قرار داد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: وقتی به طور میدانی رصد می کنیم، می بینیم افرادی که سه میلیون تومان یا زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند مشمول این طرح نشده اند و این مساله نشان می دهد که هدفمندی مورد نظر جامع نبوده است لذا برای آنکه این حمایتها دقیق تر و موثرتر باشد می توان فرضا اعلام کرد کسانی که کمتر از ۳.۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می کنند هم مشمول این حمایت قرار گیرند.

اعتبار طرح کمک معیشتی در بودجه دیده شود

وی پیشنهاد کرد: برای اجرای بهتر طرح حمایت معیشتی، در شرایطی که بودجه سال آینده بسته نشده مجلس اعتبار این طرح را برای گروههای کارمندی ببیند و در خصوص گروههای کارگری نیز از طریق شورای عالی کار اقدام کند به شرطی که دولت در هنگام تعیین دستمزد، اعتبار لازم را برای این کار در قالب بودجه درنظر بگیرد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، زمانی که پرداختهای ۱۰۰ هزار تومانی یا ۱۲۰ هزار تومانی تصویب می شود می توان اعتبار آن را در بودجه پیش بینی کرد و پس از قطعی شدن آن، به تناسب دستمزدهایی که گروههای هدف دریافت می کنند، کمک معیشتی را پرداخت کرد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیر هدفمند موافق نیست، تاکید کرد: حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید مبتنی بر دیدگاه ملی و روشی جامع باشد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fe8333e11636_5fe8333e11639

حمید حاج اسماعیلی درباره واریز کمک معیشتی صدهزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار اظهار کرد: درست است که دولت و مجلس با توافق یکدیگر و برای همپوشانی چنین طرحی را دنبال می کنند،  ولی تجربه نشان داده این نوع حمایتها که برای گروه خاصی در نظر گرفته می شود، اقدام موثری نیست و بهترین جایی که می تواند گروههای هدف را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد، سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند که عملکرد بهتری داشتند.

وی ادامه داد: این سازمانها گروه هدف را دقیقا مدنظر قرار می دهند و موثرتر عمل می کنند ولی گروههایی که در این طرح از سوی دولت یا مجلس درنظر گرفته می شوند الزاما گروههای موثری در جامعه نیستند لذا این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح است که در این گونه طرح ها منابع در جای صحیحی هزینه شود زیرا کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیرهدفمند موافق نیست.

جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا شامل چه کسانی است؟

این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف ۴۰ میلیونی در این طرح، گفت: اگر این طرح بازنشستگان، کارگران و کارمندان را در بر نمی گیرد سوال این است که دقیقا شامل حال چه کسانی می شود؟ وقتی نمی توانیم گروههای هدف محدود شده و گروههای متوسطی که تحت عنوان کارگر،  کارمند و مستمری بگیر مطرح هستند، تحت پوشش قرار بدهیم بهتر است کار را به سازمانهای حمایتی واگذار کنیم که تجربه موفقی در این زمینه دارند.

به گفته حاج اسماعیلی، بروکراسی هایی که طی سالهای گذشته در حوزه حمایتهای اجتماعی تعریف شده جز ایجاد هزینه برای کشور اثرگذاری مثبتی نداشته است لذا حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید با دیدگاه ملی باشد.

گروههای متوسط و با دریافتی پایین تحت فشارند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروههای متوسط به شدت تحت فشار هستند؛ مستمری بگیران،  کارمندان و کارگرانی که دستمزدهای پایین دریافت می کنند با توجه به تورم، قدرت خریدشان کاهش یافته و بخش زیادی از این افراد از این طرح منتفع نشده اند لذا معتقدم روشی که در پیش گرفته شده اگر چه با هدف حمایت از معیشت دنبال می شود ولی روشی جامع و مبتنی بر دیدگاه ملی نیست.

این کارشناس حوزه کار در عین حال با بیان اینکه گروههایی که انتخاب می کنیم باید با بانک اطلاعاتی که گروههای هدف را پوشش می دهد همخوانی داشته باشد، پیشنهاد کرد: با توجه به آنکه گروههای مزدی در حوزه کارگری، کارمندی و مستمری بگیر در کشور مشخص است، ملاک پرداخت کمک معیشتی را دریافتی افراد قرار داد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: وقتی به طور میدانی رصد می کنیم، می بینیم افرادی که سه میلیون تومان یا زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند مشمول این طرح نشده اند و این مساله نشان می دهد که هدفمندی مورد نظر جامع نبوده است لذا برای آنکه این حمایتها دقیق تر و موثرتر باشد می توان فرضا اعلام کرد کسانی که کمتر از ۳.۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می کنند هم مشمول این حمایت قرار گیرند.

اعتبار طرح کمک معیشتی در بودجه دیده شود

وی پیشنهاد کرد: برای اجرای بهتر طرح حمایت معیشتی، در شرایطی که بودجه سال آینده بسته نشده مجلس اعتبار این طرح را برای گروههای کارمندی ببیند و در خصوص گروههای کارگری نیز از طریق شورای عالی کار اقدام کند به شرطی که دولت در هنگام تعیین دستمزد، اعتبار لازم را برای این کار در قالب بودجه درنظر بگیرد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، زمانی که پرداختهای ۱۰۰ هزار تومانی یا ۱۲۰ هزار تومانی تصویب می شود می توان اعتبار آن را در بودجه پیش بینی کرد و پس از قطعی شدن آن، به تناسب دستمزدهایی که گروههای هدف دریافت می کنند، کمک معیشتی را پرداخت کرد.

منبع: ایسنا

70

نظرات 2
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
روح الله مظاهری 0 0 پاسخ 1399/10/8 -23:36

سلام من کارگرهستم کدملیم پیش از۲۰بارفرستادم شرکت بودم اخراجم کردن الان ۵ ماه خانه نیشین هستم کارگیرم نمی اید با۳تا فرزندکجابرم پیش از۱۷سال اجاره نشین هستم بورجی ۴۰۰هزارتومان اجاره می دم ۲ماه هست عقب افتادم وام یک میلیون گیرم نیامده چه برسد۱۰۰تومان که گفتن ازدولت خواهش می کنم کمک ما کنه ممنونم

رسول جعفری 0 0 پاسخ 1399/10/8 -06:11

من از دولت ومجلس بخاطر یارانه معیشتی بسیار سپاسگزارم واگر به رسد به دست بهزیستی ودیگر نهادها همانند یخی میشود که دست به دست شود وآب میشود و هیچ چیزی به ما نمی رسد و همه را خودشان می‌خورند .

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks